Slide 1 Slide 4 Slide 3

Sản phẩm điện

Sản phẩm cơ khí

M&E Contractors

Hỗ trợ trực tuyến

Domestic Business Director

Tel: + 84 904 784 679

International Business Director

Tel: +84 912 212 142

Factory & Site Director

Tel: +84 906 228 282

Vị trí

Đối tác

Cable Tray
REDUCER
REDUCER
Code:THR
HORIZOLTAL CROSS
HORIZOLTAL CROSS
Code:THC R(S)
HORIZOLTAL Z
HORIZOLTAL Z
Code:THZ
VERTICAL TEE
VERTICAL TEE
Code:TVT
HORIZOLTAL TEE
HORIZOLTAL TEE
Code:THT R(S)
VERTICAL ELBOW DOWN
VERTICAL ELBOW DOWN
Code:TVED R(S)
VERTICAL ELBOW UP
VERTICAL ELBOW UP
Code:TVEU R(S)
HORIZOLTAL ELBOW 45
HORIZOLTAL ELBOW 45
Code:THE45 R(S)
HORIZOLTAL ELBOW 90
HORIZOLTAL ELBOW 90
Code:THE R(S)
CABLE TRAY
CABLE TRAY
Code:CT